Privacyverklaring

Peoplewise, gevestigd aan Anna Paulownastraat 107, 2518BD Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Peoplewise hecht veel waarde aan jouw privacy en we doen er alles aan om dat te beschermen. We gaan zorgvuldig met je gegevens om en houden ons daarbij aan de wetgeving. Jouw gegevens gebruiken we primair voor het optimaal verlenen van onze diensten. Daarbij registreren we – voor zover van toepassing op de dienst die je bij ons afneemt – de volgende gegevens:

 • - Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
 • - Geboortedatum
 • - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • - IP-adres
 • - Gegevens over je activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type
 • - Bankrekeningnummer (ivm facturen)
 • - Dieetwensen (igv lunch/diner tijdens opleiding of workshop)

Wij hebben persoonsgegevens nodig om:

 • - je in te kunnen schrijven voor een opleiding, workshop of ander product uit ons aanbod. Daarbij hebben we zorgvuldig gekeken dat we zo min mogelijk informatie van je vragen;
 • - je betaling af te handelen;
 • - een nieuwsbrief en/of aanbodflyer te verzenden
 • - je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • - je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • - Peoplewise analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • - Wanneer er foto’s worden gemaakt tijdens een bijeenkomst dan vragen wij je expliciet toestemming voor het gebruik hiervan, met vermelding van het doel.

Peoplewise bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • - Persoonsgegevens gerelateerd aan inschrijving voor/deelname aan opleidingen, (coach)trajecten en workshops: 10 jaar
 • - Persoonsgegevens gerelateerd aan assessments: 1 jaar

Peoplewise verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Peoplewise gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Peoplewise en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@peoplewise.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van het pasfoto de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Peoplewise wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...


Peoplewise neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@peoplewise.nl