Algemene voorwaarden

Peoplewise, gevestigd aan het adres Van Boetzelaerlaan 47, 2581AB te ’s-Gravenhage, ingeschreven bij de KvK onder nummer 27318225

1. BEGRIPPEN

Peoplewise: Peoplewise, gevestigd te den Haag, ingeschreven bij de KvK onder nummer 27318225.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Peoplewise en Opdrachtgever.

Opdrachtgever: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat of een dienst afneemt van Peoplewise of aan wie Peoplewise een offerte heeft uitgebracht.

2. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betreffende opdrachten aan Peoplewise op het gebied van coaching, advies, opleiding, interim en procesbegeleiding.

3. GRONDSLAG OFFERTES

Offertes van Peoplewise zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de betreffende opdracht heeft verstrekt. Peoplewise zal de opdrachten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting", omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

4. HET BETREKKEN VAN DERDEN BIJ DE OPDRACHTUITVOERING Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Peoplewise geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. PERSONEEL

5.1 Wijziging adviesteam Peoplewise kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdienst niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Peoplewise plaatsvinden.

5.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de andere partij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij. Wenst een van de partijen toch personeel van de wederpartij in dienst te nemen, dan stelt deze partij de andere partij daarvan schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens te bespreken. De partij die personeel in dienst wenst te nemen zal aan de andere partij een redelijke vergoeding verschuldigd zijn.

6. BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Peoplewise met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

7. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT, c.q. MEERWERK

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Als de tussentijdse wijzigingen het overeengekomen tarief of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Peoplewise dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Als een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Peoplewise de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het team worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Peoplewise verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Peoplewise kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Peoplewise hierover te berichten. Als de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

9. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Peoplewise vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Peoplewise mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Peoplewise behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht, zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Peoplewise. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Peoplewise. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

11. GEHEIMHOUDING

Peoplewise is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden en zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

12. AANSPRAKELIJKHEID

Peoplewise is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Peoplewise van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Peoplewise voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een halfjaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

13. KLACHTEN

Klachten betreffende de verrichte dienst en/ of het geleverde, dienen uiterlijk binnen 30 werkdagen na levering schriftelijk bij Peoplewise te zijn ingediend.

14.TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.